هاست لینوکس

linux1

20,000 تومان
ماهانه

--------------------------------
 • فضای هاست 1گیگ
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • نامحدود تعداد اد دامین
 • نامحدود تعداد ساب دامین
 • نامحدود تعداد ایمیل اکانت

linux2

25,000 تومان
ماهانه

--------------------------------
 • فضای هاست 2گیگ
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • نامحدود تعداد اد دامین
 • نامحدود تعداد ساب دامین
 • نامحدود تعداد ایمیل اکانت

linux3

35,000 تومان
ماهانه

--------------------------------
 • فضای هاست 5گیگ
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • نامحدود تعداد اد دامین
 • نامحدود تعداد ساب دامین
 • نامحدود تعداد ایمیل اکانت

linux4

40,000 تومان
ماهانه

--------------------------------
 • فضای هاست 7گیگ
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • نامحدود تعداد اد دامین
 • نامحدود تعداد ساب دامین
 • نامحدود تعداد ایمیل اکانت

linux5

50,000 تومان
ماهانه

--------------------------------
 • فضای هاست 10گیگ
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • نامحدود تعداد اد دامین
 • نامحدود تعداد ساب دامین
 • نامحدود تعداد ایمیل اکانت

linux6

65,000 تومان
ماهانه

--------------------------------
 • فضای هاست 15گیگ
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • نامحدود تعداد اد دامین
 • نامحدود تعداد ساب دامین
 • نامحدود تعداد ایمیل اکانت